Regulamin / Terms

(PL) Warunki, regulamin, zasady:

*Blog/Strona, adres internetowy - http://good-pick.blogspot.com/
Nazwa właściwa: Good Pick
Kontakt

1. Blog http://good-pick.blogspot.com/ jest dla użytkowników tylko z krajów gdzie hazard jest dozwolony.

2. Wszystkie dane podane przez użytkownika są wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby bloga http://good-pick.blogspot.com/.

3. Blog http://good-pick.blogspot.com/ nie ponosi odpowiedzialności za to w jaki sposób zostaną wykorzystane typy przez nabywcę.

4. Blog http://good-pick.blogspot.com/ wysyłając typy nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zmiany w ofercie bukmachera, jakie mogą się pojawić w czasie miedzy udostępnionym typem, a odczytaniem go przez użytkownika, tj. zmiany wysokości kursu danego typu lub wycofania go z oferty przez bukmachera.

5. Sprzedawana informacja na blogu http://good-pick.blogspot.com/ jest podmiotem informacyjnym.

6. Blog http://good-pick.blogspot.com/ ma charakter informacyjny, nie trudni się grą bukmacherską i hazardową, nie zachęca i nie namawia do czynności związanych z wymienionymi działalnościami.
Nie przyjmuje i nie oferuje formy zawierania zakładów wzajemnych i/lub gier losowych.

7. Blog http://good-pick.blogspot.com/ nie bierze odpowiedzialności za problemy i błędy wynikające z usługi Systemów Płatności Internetowych jak np. Przelewy24.pl, Skrill oraz usługodawcy internetowego. Zażalenia, reklamacje i uwagi należy we własnym zakresie kierować do Systemów Płatności Internetowych lub usługodawcy internetowego.

8. Zaleca się zapoznanie z zasadami jakie związane z grą hazardową w danym kraju.

9. Blog http://good-pick.blogspot.com/ nie oferuje zgłoszeń wszelkich reklamacji.

10. Blog http://good-pick.blogspot.com/ zapewnia, że nie udostępni informacji dotyczących jego klientów jakimkolwiek agencjom rządowym, instytucjom podatkowym i finansowym oraz osobom trzecim.

11. Jakiekolwiek kwestie sporne będą rozpatrywane i rozwiązywane na drodze elektronicznej poprzez kontakt z adresem e-mail (Kontakt).

12. Wszelkie informacje zawarte na stronie, teksty, grafika oraz wszystko co jest związane z blogiem http://good-pick.blogspot.com/ objęte są prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie bez zgody administratora bloga. Jakiekolwiek rozpowszechnianie informacji zawartych na blogu oraz otrzymanych na pocztę e-mail lub SMS jest zabronione i niedozwolone.

13. Blog http://good-pick.blogspot.com/ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

14. Osoba która nabyła ofertę na blogu http://good-pick.blogspot.com/ oświadcza i potwierdza, że:
- Jest osobą pełnoletnią, która ukończyła wiek 18 lat.
- Znajduje się na terenie kraju gdzie zawieranie zakładów bukmacherskich jest legalne.
- Zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu.
- Nie korzysta z danych osób trzecich.
- Wyraża zgodę na otrzymywanie poprzez e-mail lub SMS wszelkich informacji od serwisu.
- Jest świadomy konsekwencji jakie mogą wyniknąć z udziału w grach bukmacherskich i hazardowych.
- Otrzymane typy wykorzystywać będzie tylko i wyłącznie jako pomoc w podjęciu samodzielnej decyzji zawarcia zakładu.
- Jest świadomy, że wszystkie typy i analizy to subiektywne poglądy będące propozycją dla użytkownika, nie są podstawą do zawarcia zakładu.
- Świadomie i samodzielnie będzie podejmować decyzje bez nacisku bloga http://good-pick.blogspot.com/.
- Blog http://good-pick.blogspot.com/ nie bierze odpowiedzialności za podejmowane przez użytkownika decyzje, straty finansowe i moralne, jakie mogą wyniknąć przy wykorzystaniu informacji i analiz podanych przez blog http://good-pick.blogspot.com/.

15. Właścicielem bloga jest osoba z siedzibą na Malcie.

16. Korzystanie z usług doradczych bloga http://good-pick.blogspot.com/ ma charakter dobrowolny.

17. Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać lokalnego prawa kraju, w którym mieszka.

18. Blog http://good-pick.blogspot.com/ otrzymane płatności poprzez Skrill traktuje jako darowiznę.

19. Osoba przesyłająca pieniądze potwierdza, że przelana kwota jest formą darowizny na rzecz bloga http://good-pick.blogspot.com/.

(ENG) Terms, regulations, rules:

* Blog / Website, web address - http://good-pick.blogspot.com/
Proper Name: Good Pick
Contact

1. The blog http://good-pick.blogspot.com/ is for users only from countries where gambling is allowed.

2. All data provided by the user is used solely for the needs of the blog http://good-pick.blogspot.com/.

3. The blog http://good-pick.blogspot.com/ is not responsible for how the types will be used by the buyer.

4. Blog http://good-pick.blogspot.com/ by sending the type is not responsible for any changes in the bookmaker's offer, which may appear in time between the shared type, and read it by the user, ie change the course heights of the type Or withdraw it from the offer by the bookmaker.

5. Selling information on the blog http://good-pick.blogspot.com/ is informative.

6. Blog http://good-pick.blogspot.com/ is informative, not difficult to play bookmaking and gambling, does not encourage and does not encourage activities related to listed activities.
It does not accept or offer the form of mutual bets and / or games of chance.

7. Blog http://good-pick.blogspot.com/ is not responsible for problems and errors resulting from the services of Internet Payment Systems such as Przelewy24.pl, Skrill and Internet service provider. Complaints, complaints and observations should be directed to Payments Systems or your ISP.

8. It is recommended that you familiarize yourself with the rules that apply to gambling in your country.

9. Blog http://good-pick.blogspot.com/ does not offer any complaints complaints.

10. The blog http://good-pick.blogspot.com/ ensures that it will not share its customer information with any government agencies, tax or financial institutions and third parties.

11. Any disputes will be resolved and resolved electronically by contacting the email address (Contact).

12. Any information contained on the site, texts, graphics and everything related to the blog http://good-pick.blogspot.com/ are subject to copyright and may not be used by third parties without the permission of the administrator of the blog. Any dissemination of information contained on the blog and received on e-mail or SMS is prohibited and prohibited.

13. Blog http://good-pick.blogspot.com/ reserves the right to make changes to the rules.

14. The person who purchased the offer on the http://good-pick.blogspot.com/ blog declares and confirms that:
- He is an adult who is 18 years old.
- It is located in the country where betting is legal.
- He acquainted and accepted the terms and conditions.
- Does not use third party data.
- agrees to receive by e-mail or SMS any information from the site.
- is aware of the consequences that can arise from playing bookmaker and gambling games.
- The types received will only be used as a guide to making a manual decision.
- is aware that all types and analyzes are subjective views that are a proposition to the user, are not the basis for the conclusion of the bet.
- Consciously and alone will make decisions without the pressure of the blog http://good-pick.blogspot.com/.
- Blog http://good-pick.blogspot.com/ is not responsible for user-made decisions, financial and moral losses that may arise using the information and analysis provided by the blog http://good-pick.blogspot.com. /.

15. The owner of the blog is a person based in Malta.

16. Using the advice of the blog http://good-pick.blogspot.com/ is voluntary.

17. The user is obliged to comply with the local law of the country in which he or she resides.

18. Blog http://good-pick.blogspot.com/ received payment through Skrill treats as a donation.

19. The money donor confirms that the donated amount is a donation to the http://good-pick.blogspot.com/ blog.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz